Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeria
[Rozmiar: 2610 bajtów]
Rekrutacja


Zawarcie związku małżeńskiegoJeżeli jako żołnierz albo jeszcze przed powołaniem do służby chcę się ożenić, obowiązują mnie następujące przepisy:

Zgodę na zawarcie związku małżeńskiego udziela się — gdy spełniony jest wymóg dojrzałości charakteru — na wniosek:
  1. Oficerom i podoficerom służby czynnej, jeżeli należeli do armii czasów pokoju ze zobowiązaniem do służby przekraczającym okres lat czterech, po upływie czasu służby wynoszącego co najmniej cztery lata i bez ograniczenia pod względem wieku.
  2. Oficerom i podoficerom należącym do Beurlaubtenstand1 — bez ograniczenia jeżeli chodzi o czas służby i bez ograniczenia jeżeli chodzi o wiek, to ostatnie jednak tylko jeżeli pełnią służbę czynną.
  3. Żołnierzom, którzy 1 października 1937 albo 1 października 1938 przystąpili do wykonywania służby zasadniczej, po tym jak osiągnęli 22 rok życia.
  4. Żołnierzom którzy ze względu na służbę specjalną zostali włączeni do służby czynnej po tym jak osiągnęli 22 rok życia.
W sytuacjach wyjątkowych ograniczenia z punktów 1, 3 i 4 mogą zostać uchylone. Zamiast świadectwa pochodzenia (Abstammungsnachweis) wystarcza oświadczenie narzeczonego złożone w miejsce przysięgi; świadectwo pochodzenia narzeczonej należy dostarczyć następczo.

W przypadku powołania do służby możliwe jest ułatwione zawarcie małżeństwa: uwiarygodnić należy, że nie występują przeszkody do zawarcia małżeństwa. Jeżeli narzeczony powołany został do Wehrmachtu urzędy stanu cywilnego mogą udzielić zwolnienia z obowiązku ogłaszania zapowiedzi zawarcia małżeństwa,.

Ferntrauung
(zawarcie związku małżeńskiego na odległość)

Zgodnie z ogłoszonym 7 listopada 1939 r. rozporządzeniem Wehrmachtu o stanie cywilnym zawarcie małżeństwa nastąpić może przed urzędnikiem stanu cywilnego także bez obecności mężczyzny. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego na odległość znajdujący się na froncie żołnierz oświadcza swoją wolę wstąpienia w związek małżeński do protokołu dowódcy batalionu (dowódcy dywizjonu albo piastującemu równorzędne stanowisko przełożonemu wojskowemu). Oświadczenie to jest nieodwołalne; traci jednak swoją moc po dwóch miesiącach, jeżeli kobieta nie złoży w tym terminie przed urzędnikiem stanu cywilnego swojego oświadczenia o woli wstąpienia w związek małżeński; w protokole powinno znajdować się pouczenie w tej kwestii. Protokół musi być podpisany przez żołnierza i dowódcę batalionu, opatrzony miejscem i dniem sporządzenia, oraz pieczęcią służbową.

Małżeństwo zawierane jest przed urzędnikiem stanu cywilnego, w którego obwodzie (Bezirk) znajduje się zwykłe miejsce pobytu kobiety, a w przypadku braku takowego — bieżące miejsce pobytu.

Zawarcie małżeństwa dochodzi do skutku w momencie, w którym kobieta oświadczy przed urzędnikiem stanu cywilnego swoją wolę wstąpienia w związek małżeński. Ważność małżeństwa nie jest wyłączona w przypadku gdy mężczyzna zginął przed złożeniem oświadczenia przez kobietę, a po złożeniu oświadczenia przez siebie. W tym wypadku małżeństwo uważa się za zawarte w dniu, w którym mężczyzna oświadczył swą wolę wstąpienia w związek małżeński do protokołu.


Leutnant Luftwaffe podczas Ferntrauung; za nim — stół z portretami A. Hitlera,
H. Göringa oraz portretem przyszłej małżonki. Francja, Normandia 21 czerwca 1944 r.
źródło: Bundesarchiv Bild 101I-584-2153-12


źródło: Bundesarchiv Bild 101I-584-2153-23


Ten sam Leutnant Luftwaffe z portretem przyszłej małżonki
źródło: Bundesarchiv Bild 101I-584-2153-20


W urzędzie stanu cywilnego kobieta składa podpis w celu zawarcia małżeństwa. Z prawej: puste krzesło i hełm — symbolizujący nieobecnego narzeczonego. Styczeń 1940 r.
źródło: Deutsches Historisches Museum

Co musi wiedzieć żona żołnierza?
O wszystkich stratach Wehrmachtu informacji udziela Komórka Informacyjna Wehrmachtu do spraw Strat Wojennych i Jeńców Wojennych przy Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu (Wehrmachtsauskunftstelle fuer Kriegsverluste und Kriegsgefangene), Berlin W 30, Hohenstaufenstrasse 47/48.

Ustne, osobiste zapytania składane mogą być w dni robocze, z wyjątkiem środy, od godziny 8 do 16, w środy od 8 do 13 i w niedziele od 9 do 12. Zapytania telefoniczne są bezcelowe. Pisemne wnioski o udzielenie informacji muszą zawierać nazwisko, imiona (pierwsze imię należy podkreślić), datę i miejsce urodzenia, oddział i stopień członka Wehrmachtu jak i dokładne dane wnioskującego o udzielenie informacji. Wszystkie urzędy pocztowe wydają w tym celu formularze.

Niemiecki Czerwony Krzyż udziela informacji o miejscu pobytu i losie zaginionych, rannych i chorych żołnierzy. Pomaga także w uzyskaniu informacji o miejscach pochówku poległych i sprowadzeniu ich szczątków do ojczyzny.

Inwalidzi wojenni i rodziny poległych starych jak i nowych sił zbrojnych otrzymują porady i pomoc w sprawach opieki społecznej i utrzymania w wydziale opieki Narodowosocjalistycznej Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny (Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung — NSKOV), we właściwym miejscowo okręgu (Gau). Informacji o siedzibach NSKOV udzielają wszystkie jednostki organizacyjne NSDAP.

Was tue ich im Ernstfall? Verlag Hermann Hillger K.-G., Berlin-Grunewald/Leipzig, str. 7-8, tłum. Hainrich

1Beurlaubtenstand obejmował w armii niemieckiej wszystkie osoby zobowiązane do służby wojskowej, które nie wykonywały służby czynnej — a więc m.in. oficerów, lekarzy, urzędników i żołnierzy rezerwy; przewidziane przez ustawę przeniesienie do Beurlaubtenstand nie równało się zwolnieniu z wojska; przeniesieni pozostawali żołnierzami, ale nie wykonywali służby czynnej; zgodnie z ustawą z 21 maja 1935 r. (Wehrgesetz) w skład Beurlaubtenstand wchodziła: rezerwa, rezerwa zapasowa (Ersatzrezerve) oraz Landwehra — przyp. tłum.
Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...


3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3